Algemene voorwaarden


1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


a. Zorgvrager, een persoon met een hulpvraag op het gebied van voetzorg, waarbij de hulpvraag geen relatie heeft met onderliggend lijden of een patiënt die door onderliggend lijden voetklachten kan ontwikkelen of heeft ontwikkeld.

b. Voetprint in de persoon als zorgverlener, de professional in voetzorg die een klacht beoordeelt en eventueel een voetbehandeling binnen de competenties van het beroep Paramedisch Chiropodist uitvoert.

c. De voorwaarden hebben betrekking op:
• de geleverde diensten en producten geleverd door de Paramedisch Chiropodist;
• de betalingsvoorwaarden door in a genoemde personen aan Voetprint voor de geleverde diensten, producten of een consult;
• de verplichting van de in a genoemde personen met betrekking tot het vertrekken van de juiste informatie aan de Paramedisch Chiropodist m.b.t. het veilig uit te kunnen voeren van behandelingen en/of therapie;
• de verplichting aan Voetprint m.b.t. wettelijke verplichtingen ter bescherming van de in a genoemde personen.

2. Alle prijzen op de website, in de praktijkruimte zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

3. Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21 % BTW.

4. Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur voor de gesproken tijd. Bij niet nakomen van de afspraken wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

5. Annuleren of wijzigen kan op 06-11209610 of per email via voetprintpraktijk@ziggo.nl .

6. Betaling geschiedt bij voorkeur contant of per pin. Indien u betaling wenst per facturering dan wordt het factuurbedrag verhoogd met €2,50 administratiekosten en dient de rekening binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt te zijn.

7. Bij niet tijdige betaling wordt een 1ste herinneringsnota verstuurd. Bij het niet betalen van een 2e herinnering, wordt de afhandeling van de factuur in handen gegeven van een incassobureau.

8. Tevens proberen wij op tijd te werken. Indien u 10 minuten of langer verlaat bent, wordt de behandeling ingekort zodat een volgende persoon niet onnodig langer hoeft te wachten.

9. De zorgvrager voorziet de Paramedisch Chiropodist vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Paramedisch Chiropodist aangeeft dat deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn of waarvan de zorgvrager redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/ wenselijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

10. De zorgvrager geeft medische veranderingen door aan de Paramedische Chiropodist, bijvoorbeeld chemotherapie, wijzigingen in medicatie of aandoeningen zoals diabetes.

11. Binnen Voetprint worden de persoonlijke gegevens van de zorgvrager in een geautomatiseerd computersysteem geregistreerd. Al deze verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12. Voetprint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de Paramedische Chiropodist is uitgegaan van door de zorgvrager verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

13. Voetprint is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de zorgvrager heeft meegenomen naar de praktijk.

14. Voetprint geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien:

• de zorgvrager de adviezen niet heeft opgevolgd;
• de zorgvrager de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;
• de zorgvrager de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

15. Indien een zorgvrager een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk dan wel telefonisch worden gemeld aan Voetprint.

16. Voetprint dient de zorgvrager binnen 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal een vervangende Paramedisch Chiropodist, de behandeling opnieuw kosteloos uitvoeren. Onvoldoende resultaat van een behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

17. Ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen. Er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van ortheses binnen 1 maand na aflevering (of de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van een behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

18. Indien Voetprint en de zorgvrager niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de zorgvrager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Voetprint is aangesloten bij de geschillencommissie Solo Partners. Contact opnemen gaat via de website https://www.solopartners.nl/


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.